Krásný Dvůr

oficiální webová prezentace státního zámku

Dnes zavřeno

Upozorňujeme na omezení návštěvního provozu. 26. srpna bude zámek otevřen od 10 do 15 hodin. 26. srpna od 12 do 13 hodin bude z důvodu svatby uzavřen Novogotický templ. 27. srpna bude zámek otevřen od 11 do 17 hodin. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Edukační programy

Zámek Krásný Dvůr nabízí edukační programy exteriérové, interiérové i kombinované, určené pro žáky základních i středních škol a také klienty výchovných ústavů. Pro rezervaci edukačního programu kontaktujte Mgr. Zdeňku Lněníčkovou, tel. 605 242 949, mail edukace.templ@npu.cz.

Exteriérové edukační programy

Park všemi smysly

Cílová skupina: MŠ, 1. až 3. tř. ZŠ

Délka programu: 3 hodiny

Anotace: Během programu se děti pomocí interaktivních her seznámí s historií zámku Krásný Dvůr, s rodem Černínů a dobou ve které žil zakladatel krajinářského parku Jan Rudolf Černín. Jádro programu tvoří smyslové poznávání parku. Děti prostřednictvím hudby, výtvarného vyjádření a dramatizace poznávají náladu jednotlivých částí parku, jeho koncepci a historii.

Cena programu: 70 Kč / žák

Po stopách hraběte Rudolfa

Cílová skupina: 4. a 5. tř. ZŠ

Délka programu: 5 hodin

Anotace: Program provede žáky interaktivní formou životem a dobou Jana Rudolfa Černína a jeho působením v Krásném Dvoře. Po tomto úvodu se žáci stejně jako Jan Rudolf Černín vydají na kavalírskou cestu po Evropě, aby poznali místa, kde hrabě čerpal inspiraci pro krajinářský park v Krásném Dvoře a pro stavby drobné zahradní architektury v něm. Prostřednictvím nich se žáci učí poznávat jednotlivé části parku a základní principy krajinářské tvorby.

Cena programu: 90 Kč / žák

Parkem klasicky i romanticky

Cílová skupina: 6. – 8. tř. ZŠ

Délka programu: celodenní program

Anotace: Interaktivní podoba programu umožňuje žákům seznámit se poutavou formou s obdobím klasicismu i romantismu a s tím, jak se vliv těchto dvou uměleckých směrů promítl do krajinářské tvorby Jana Rudolfa Černína. Žáci se postupně seznamují s principy tvorby krajinářského parku a v závěru programu se sami pokusí o jeho vlastní návrh.

Cena programu: 90 Kč / žák

Parkem letem světem – antikou i orientem

Cílová skupina: 8. – 9. tř. ZŠ, SŠ, cizojazyčné skupiny (program má anglickou a německou verzi)

Délka programu: celodenní program

Anotace: Program je koncipován jako orientační běh parkem – žáci rozdělení do skupin po trase sbírají indicie, které jim mají pomoci jednak získat informace o jednotlivých parkových stavbách v krásnodvorském krajinářském parku, jednak informace o potenciálních inspiračních zdrojích hraběte Rudolfa pro tvorbu parku i pro jeho vlastní architektonický návrh rozhledny. Trasy zavedou postupně všechny skupinky ke klíčovým parkovým stavbám a krajinným scenériím. Pomocí indicií vytvoří žáci informační brožuru o parkových stavbách, kterou si odnesou jako suvenýr, zmapují kavalírskou cestu J. R. Černína a získají podklady pro tvorbu návrhu rozhledny dle představ JRČ. Poté rozhlednu navštíví a mohou tak zhodnotit do jaké míry se jejich představivost rovná představivosti samotného hraběte. V České verzi programu program končí kvízem ze znalostí o parku a prohlídkou rozhledny, v cizojazyčných mutacích pouze prohlídkou rozhledny.

Cena programu: 90 Kč / žák

 

Interiérové programy

Architektem Jana Rudolfa Černína

Cílová skupina: 2. st. ZŠ

Délka programu: 3-5 hodin

Anotace: Během programu se žáci interaktivní formou seznámí s hrabětem J. R. Černínem, s jeho životem a s jeho dílem. Poté, co žáci získají představu o osobnosti hraběte Rudolfa, lektor převtělený do samotného hraběte zadá žákům úkol vytvořit návrh unikátní parkové stavby – rozhledny. Skupinky žáků tvoří své architektonické návrhy a poté je prezentují hraběti. Hrabě jim pak představí jeho vlastní dílo. Žáci se tak hravou formou seznámí s krajinářskou architekturou 2. poloviny 18. stol.

Cena programu: 90 Kč / žák

Zámek a park Krásný Dvůr v kostce

Cílová skupina: 1. a 2. st. ZŠ

Délka programu: 3 hodiny

Anotace: Program je zaměřen na výuku matematické gramotnosti. V průběhu programu žáci vytváří suvenýr v podobě tzv. Yoshimotovy kostky. Pro starší žáky je připravena náročnější varianta origami, pro mladší žáky jsou jednotlivé komponenty kostky k dispozici jako předtištěné modely. Po zkonstruování kostky žáci podle příběhů umisťují na jednotlivé strany kostky dobové grafiky zámku a zámeckého parku.

Cena programu: 90 Kč / žák

 

Kombinované programy

Vášeň a chlouba rodu Černínů

Cílová skupina: věkově heterogenní dětské skupiny (dětské domovy, příměstské a letní tábory)

Délka programu: interiérová část cca 3 hodiny dle požadavků klienta, exteriérová část 3-4 hodiny

Anotace: Interiérová část program je koncipovaná jako interaktivní prohlídka zámeckých expozic s následnou znalostní soutěží jednotlivých skupin žáků. Při prohlídce žáci pracují s pracovními listy v podobě brožury o zámku a zámeckém parku Krásný Dvůr, kterou si po vyplnění odvážejí jako výstup programu.

Exteriérová část je zkrácená a modifikovaná verze programu Parkem letem světem – antikou i orientem.

Cena programu: 90 Kč / žák

Romantická krajina dle J. R. Černína

Cílová skupina: SŠ

Délka programu: celodenní – vícedenní dle požadavků klienta

Anotace: Program je koncipován jako vědecké koloqium. kterému předchází „rozsáhlý“ vědecký průzkum parku. Program je veden jako projektová výuka se skupinovou prací. Studenti se ve skupinách věnují průzkumu parku z pohledu jedné odborné disciplíny – arboristiky, geografie, hydrologie, architektury apod. Praktickému průzkumu parku dle zadaných propozic předchází rešerše dostupných pramenů k danému tématu. Výstupy praktického výzkumu studenti zpracovávají do vědecké zprávy, jejíž výstupy prezentují ostatním skupinám na vědeckém koloqiu. Vědecké zprávy sestavené dohromady vytvoří publikaci o krásnodvorském parku, kterou si studenti odvážejí jako materiál k dalšímu studiu. Jednotlivá témata jsou studována do různé hloubky dle délky programu.

Cena programu: 90 Kč / žák

Umění bez řemesla není (exteriérový program, klienti výchovných ústavů)

Cílová skupina: klienti výchovných ústavů Buškovice, Pšov a Žlutice

Délka programu: celodenní

Anotace: Velmi stručná interiérová část programu je koncipována tak, aby se klienti VÚ měli možnost seznámit s dobou, kdy zámek a zámecký park dosáhli největšího rozmachu a aby získali základní informace o zámku a o parku. Poté se výuka přesouvá do terénu, kde se odehrává praktické seznámení s řemesly, jež byla či jsou nezbytná pro tvorbu a péči o park a parkové stavby. Program má 4 verze:

  • pro studenty oboru dřevorubec je program zaměřen na arboristiku včetně nácviku práce v korunách,
  • pro studenty oboru zedník je program koncipován jako ukázka štukatérského umění včetně praktického nácviku výroby štukových ozdob,
  • pro studenty oboru truhlář jako ukázka uměleckého řezbářství a tesařství s praktickým nácvikem výroby řezbářské ozdoby
  • pro studenty oboru kuchař – číšník jako pouť po různých světových kuchyních podle typu parkových staveb v krásnodvorském parku s misí sestavení menu pro každou z kuchyní a s praktickou ukázkou stolování panstva v 18. století.

Cena programu: 70 Kč / žák

Den se zahradnicemi Jana Rudolfa Černína

Cílová skupina: veřejnost

Délka programu: celodenní

Anotace: Program je koncipovaný jako celodenní doprovodný zábavný program pro děti při různých kulturních akcích pořádaných v zámeckém areálu. Lektorky převlečené za zahradnice seznamují děti s pravidly barokních a romantických zahrad a s jejich užitím pro zábavu i vzdělání panstva na přelomu 18. a 19. století. Program je variantní, je upraven dle očekávaného věkového složení návštěvníků a využívá dílčích aktivit ze všech edukačních programů nabízených Edukačním centrem Státního zámku Krásný Dvůr.